Birds
 
  Home
  Bird species new to science
  Download
  Useful links
  Birds of Slovakia
  Slovak bird names
  Birds
Birds of Slovakia
 Zoznam vtákov Slovenskej republiky /febr. 2010/ (koncept)

 (Checklist of the birds of Slovakia)

1. A kategória: Pôvodné druhy pozorované na území SR aspoň raz od 1. 1. 1950 (346 druhov)

podkategórie:

H - Druh pozorovaný na území SR aspoň raz od 1. 1. 1950 - stály, migrujúci alebo príležitostný hniezdič (223 druhov)

M - Druh pozorovaný na území SR aspoň raz od 1. 1. 1950 - mimohniezdny výskyt - migrant, hibernant alebo zatúlanec (123 druhov)

2. B kategória: Pôvodné druhy pozorované na území SR aspoň raz medzi rokmi 1800 až 1950, v súčasnosti na území SR vymiznuté (2 druhy – Aegypius monachus, Syrrhaptes paradoxus)

3. C kategória: Nepôvodné druhy pozorované na území SR, ktoré u nás vytvorili samostatne sa rozmnožujúcu populáciu, vrátane záletov jedincov z takýchto populácií zo zahraničia (3 druhy)

podkategórie:

N - Nepôvodný druh, ktorý vytvoril na našom území samostatne sa rozmnožujúcu populáciu (vrátane zdivočenej populácie predtým domestikovaného druhu) (2 druhy – Phasianus colchicus, Columba livia)

Z - Nepôvodný druh s predpokladaným záletom z rozmnožujúcej sa populácie v zahraničí (1 druh – Branta canadensis)

4. D kategória: Nepôvodné druhy pozorované na území SR, ktoré unikli zo zajatia alebo sú do voľnej prírody úmyselne vypúšťané, ale netvoria samostatne sa rozmnožujúcu populáciu (17 druhov)

pozn.: druhy tejto kategórie nie sú zahrnuté do celkového počtu

podkategórie:

U - Nepôvodný druh, u ktorého je dokázané alebo sa predpokladá, že sa jedná o úlet zo zajatia, vrátane druhov so sporným pôvodom (12 druhov)

P - Nepôvodný druh, ktorý je (alebo v minulosti bol) pokusne vypúšťaný do voľnej prírody (napr. ako poľovná zver) (5 druhov)

 

Zoznam druhov:

K dátumu 9. 2. 2010 bol vo voľnej prírode na území SR potvrdený výskyt 351 druhov vtákov (kategórie A, B a C).

GALLIFORMES HRABAVCE
Phasianidae bažantovité
Tetrastes bonasia jariabok hôrny  A H
Tetrao urogallus hlucháň hôrny  A H
Lyrurus tetrix tetrov hoľniak  A H
Perdix perdix jarabica poľná A H
Coturnix coturnix prepelica poľná  A H
Phasianus colchicus bažant obyčajný  C N
ANSERIFORMES ZÚBKOZOBCE
Anatidae kačicovité
Anser fabalis hus siatinná  A M
Anser brachyrhynchus hus krátkozobá  A M
Anser anser hus divá  A H
Anser albifrons hus bieločelá  A M
Anser erythropus hus malá  A M
Branta canadensis bernikla veľká  C Z
Branta bernicla bernikla tmavá  A M
Branta leucopsis bernikla bielolíca  A M
Branta ruficollis bernikla červenokrká  A M
Cygnus olor labuť veľká  A H
Cygnus columbianus labuť malá  A M
Cygnus cygnus labuť spevavá A M
Tadorna tadorna kazarka pestrá  A H
Tadorna ferruginea kazarka hrdzavá  A M
Anas strepera kačica chripľavka  A H
Anas penelope kačica hvizdárka  A M
Anas platyrhynchos kačica divá  A H
Anas clypeata kačica lyžičiarka  A H
Anas acuta kačica ostrochvostá A H
Anas querquedula kačica chrapačka  A H
Anas crecca kačica chrapka  A H
Netta rufina hrdzavka potápavá  A H
Aythya ferina chochlačka sivá  A H
Aythya nyroca chochlačka bielooká  A H
Aythya collaris chochlačka obojková A M
Aythya fuligula chochlačka vrkočatá A H
Aythya marila chochlačka morská A M
Somateria mollissima kajka morská  A M
Histrionicus histrionicus kamenárka strakatá  A M
Melanitta fusca turpan tmavý  A M
Melanitta nigra turpan čierny  A M
Clangula hyemalis ľadovka dlhochvostá  A M
Bucephala clangula hlaholka severská  A M
Mergellus albellus potápač malý  A M
Mergus merganser potápač veľký  A H
Mergus serrator potápač prostredný  A M
Oxyura leucocephala potápnica bielohlavá  A M
GAVIIFORMES POTÁPLICE
Gaviidae potáplicovité
Gavia stellata potáplica malá  A M
Gavia arctica potáplica stredná  A M
Gavia immer potáplica veľká  A M
Gavia adamsii potáplica bielozobá  A M
PODICIPEDIFORMES POTÁPKY
Podicipedidae potápkovité
Tachybaptus ruficollis potápka malá  A H
Podiceps grisegena potápka červenokrká A H
Podiceps cristatus potápka chochlatá  A H
Podiceps auritus potápka ušatá A M
Podiceps nigricollis potápka čiernokrká  A H
CICONIIFORMES BOCIANY
Ciconiidae bocianovité
Ciconia nigra bocian čierny A H
Ciconia ciconia bocian biely A H
PELECANIFORMES VESLONOŽCE a BRODIVCE
Threskiornithidae ibisovité
Plegadis falcinellus ibisovec hnedý  A M
Platalea leucorodia lyžičiar biely  A H
Ardeidae volavkovité
Botaurus stellaris bučiak veľký  A H
Ixobrychus minutus bučiačik močiarny  A H
Nycticorax nycticorax chavkoš nočný  A H
Ardeola ralloides čaplička vlasatá  A H
Bubulcus ibis hltavka chochlatá  A M
Ardea cinerea volavka popolavá A H
Ardea purpurea volavka purpurová  A H
Ardea alba beluša veľká A H
Ardea modesta volavka čiernozobá A M
Egretta garzetta beluša malá A H
Pelecanidae pelikánovité
Pelecanus onocrotalus pelikán ružový  A M
Pelecanus crispus pelikán kučeravý  A M
Phalacrocoracidae kormoránovité
Microcarbo pygmeus kormorán malý A H
Phalacrocorax aristotelis kormorán chochlatý A M
Phalacrocorax carbo kormorán veľký  A H
ACCIPITRIFORMES DRAVCE
Pandionidae kršiakovité
Pandion haliaetus kršiak rybár  A M
Accipitridae jastrabovité
Pernis apivorus včelár lesný  A H
Milvus milvus haja červená A H
Milvus migrans haja tmavá  A H
Haliaeetus albicilla orliak morský  A H
Neophron percnopterus zdochlinár biely  A M
Gyps fulvus sup bielohlavý  A M
Aegypius monachus sup tmavohnedý B
Circaetus gallicus hadiar krátkoprstý A H
Circus aeruginosus kaňa močiarna  A H
Circus cyaneus kaňa sivá A M
Circus macrourus kaňa stepná  A M
Circus pygargus kaňa popolavá A H
Accipiter nisus jastrab krahulec  A H
Accipiter gentilis jastrab veľký  A H
Buteo buteo myšiak hôrny  A H
Buteo rufinus myšiak hrdzavý A M
Buteo lagopus myšiak severský  A M
Aquila pomarina orol krikľavý A H
Aquila clanga orol hrubozobý  A M
Aquila nipalensis orol stepný  A M
Aquila heliaca orol kráľovský A H
Aquila chrysaetos orol skalný A H
Hieraaetus pennatus orol malý  A H
FALCONIFORMES SOKOLY
Falconidae sokolovité
Falco naumanni sokol bielopazúravý  A H
Falco tinnunculus sokol myšiar (pustovka)  A H
Falco vespertinus sokol kobcovitý  A H
Falco columbarius sokol kobec  A M
Falco subbuteo sokol lastovičiar  A H
Falco cherrug sokol rároh  A H
Falco peregrinus sokol sťahovavý A H
OTIDIFORMES DROPY
Otididae dropovité
Otis tarda drop veľký  A H
Chlamydotis macqueenii drop hrivnatý  A M
Tetrax tetrax drop malý  A H
GRUIFORMES KRÁTKOKRÍDLOVCE
Rallidae chriašteľovité
Rallus aquaticus chriašteľ vodný A H
Crex crex chrapkáč poľný  A H
Porzana parva chriašť malý  A H
Porzana pusilla chriašť najmenší  A M
Porzana porzana chriašť bodkovaný  A H
Gallinula chloropus sliepočka vodná  A H
Fulica atra lyska čierna A H
Gruidae žeriavovité
Anthropoides virgo žeriav stepný  A M
Grus grus žeriav popolavý A H
CHARADRIIFORMES BAHNIAKY
Burhinidae ležiakovité
Burhinus oedicnemus ležiak úhorový  A H
Haematopodidae lastúrničiarovité
Haematopus ostralegus lastúrničiar strakatý  A M
Recurvirostridae šabliarkovité
Himantopus himantopus šišila bocianovitá A H
Recurvirostra avosetta šabliarka modronohá A H
Charadriidae kulíkovité
Vanellus vanellus cíbik chochlatý  A H
Vanellus gregarius cíbik stepný A M
Pluvialis apricaria kulík zlatý A M
Pluvialis squatarola kulík bledý A M
Charadrius hiaticula kulík piesočný  A M
Charadrius dubius kulík riečny A H
Charadrius alexandrinus kulík morský A H
Charadrius morinellus kulík vrchovský  A M
Scolopacidae slukovité
Scolopax rusticola sluka hôrna  A H
Lymnocryptes minimus močiarnička tichá  A M
Gallinago media močiarnica tichá  A M
Gallinago gallinago močiarnica mekotavá  A H
Limosa limosa brehár čiernochvostý  A H
Limosa lapponica brehár hrdzavý A M
Numenius phaeopus hvizdák malý  A M
Numenius tenuirostris hvizdák tenkozobý A M
Numenius arquata hvizdák veľký  A H
Tringa erythropus kalužiak tmavý A M
Tringa totanus kalužiak červenonohý  A H
Tringa stagnatilis kalužiak štíhly A M
Tringa nebularia kalužiak sivý A M
Tringa ochropus kalužiak perlavý  A M
Tringa glareola kalužiak močiarny A M
Xenus cinereus brodník sivý  A M
Actitis hypoleucos kalužiačik malý  A H
Arenaria interpres kamenár strakatý  A M
Calidris canutus pobrežník hrdzavý  A M
Calidris alba pobrežník belavý  A M
Calidris minuta pobrežník malý A M
Calidris temminckii pobrežník sivý  A M
Calidris melanotos pobrežník škvrnitý A M
Calidris ferruginea pobrežník krivozobý A M
Calidris maritima pobrežník morský A M
Calidris alpina pobrežník čiernozobý  A M
Limicola falcinellus brehárik ploskozobý  A M
Philomachus pugnax bojovník bahenný  A M
Phalaropus lobatus lyskonoh úzkozobý A M
Phalaropus fulicarius lyskonoh ploskozobý A M
Glareolidae prieložníkovité
Glareola pratincola prieložník stepný  A M
Glareola nordmanni prieložník čiernokrídly  A M
Laridae čajkovité
Rissa tridactyla čajka trojprstá A M
Xema sabini čajka vidlochvostá A M
Chroicocephalus ridibundus čajka smejivá  A H
Hydrocoloeus minutus čajka malá A M
Ichthyaetus melanocephalus čajka čiernohlavá  A H
Larus canus čajka sivá A H
Larus delawarensis čajka obrúčkozobá A M
Larus marinus čajka morská A M
Larus hyperboreus čajka bledá A M
Larus argentatus čajka striebristá A M
Larus cachinnans čajka bielohlavá A H
Larus michahellis čajka žltonohá A M
Larus fuscus čajka tmavá A M
Gelochelidon nilotica rybárka krátkozobá A M
Hydroprogne caspia čegrava veľkozobá A M
Thalasseus sandvicensis rybár sivý A M
Sternula albifrons rybár malý  A H
Sterna hirundo rybár riečny  A H
Sterna paradisaea rybár dlhochvostý  A M
Chlidonias hybrida čorík bahenný  A H
Chlidonias leucopterus čorík bielokrídly  A H
Chlidonias niger čorík čierny  A H
Stercorariidae pomorníkovité
Stercorarius pomarinus pomorník stredný  A M
Stercorarius parasiticus pomorník príživný  A M
Stercorarius longicaudus pomorník malý  A M
PTEROCLIDIFORMES STEPIARE
Pteroclididae stepiarovité
Syrrhaptes paradoxus labkáň stepný  B
COLUMBIFORMES HOLUBY
Columbidae holubovité
Columba livia holub divý  C N
Columba oenas holub plúžik  A H
Columba palumbus holub hrivnák  A H
Streptopelia turtur hrdlička poľná  A H
Streptopelia decaocto hrdlička záhradná  A H
CUCULIFORMES KUKUČKY
Cuculidae kukučkovité
Clamator glandarius kukavica chochlatá  A M
Cuculus canorus kukučka obyčajná  A H
STRIGIFORMES SOVY
Tytonidae plamienkovité
Tyto alba plamienka driemavá  A H
Strigidae sovovité
Otus scops výrik lesný  A H
Bubo scandiacus belaňa tundrová  A M
Bubo bubo výr skalný A H
Strix aluco sova obyčajná  A H
Strix uralensis sova dlhochvostá  A H
Surnia ulula krahuľa hôrna  A M
Glaucidium passerinum kuvičok vrabčí  A H
Athene noctua kuvik obyčajný  A H
Aegolius funereus pôtik kapcavý  A H
Asio otus myšiarka ušatá  A H
Asio flammeus myšiarka močiarna  A H
CAPRIMULGIFORMES LELKY
Caprimulgidae lelkovité
Caprimulgus europaeus lelek lesný  A H
APODIFORMES KRÁTKONOŽCE
Apodidae dážďovníkovité
Tachymarptis melba dážďovník skalný A M
Apus apus dážďovník obyčajný  A H
CORACIIFORMES KRAKLE
Coraciidae krakľovité
Coracias garrulus krakľa belasá A H
Alcedinidae rybárikovité
Alcedo atthis rybárik riečny  A H
Meropidae včelárikovité
Merops apiaster včelárik zlatý  A H
BUCEROTIFORMES DUTINOVCE
Upupidae dudkovité
Upupa epops dudok chochlatý  A H
PICIFORMES ĎATĽOVCE
Picidae žlnovité
Jynx torquilla krutohlav hnedý A H
Dendrocopos minor ďateľ malý  A H
Dendrocopos medius ďateľ prostredný  A H
Dendrocopos leucotos ďateľ bielochrbtý  A H
Dendrocopos syriacus ďateľ hnedkavý  A H
Dendrocopos major ďateľ veľký  A H
Picoides tridactylus ďubník trojprstý  A H
Dryocopus martius tesár čierny  A H
Picus viridis žlna zelená A H
Picus canus žlna sivá A H
PASSERIFORMES SPEVAVCE
Laniidae strakošovité
Lanius collurio strakoš obyčajný  A H
Lanius minor strakoš kolesár  A H
Lanius excubitor strakoš veľký  A H
Lanius senator strakoš červenohlavý A H
Oriolidae vlhovité
Oriolus oriolus vlha obyčajná  A H
Corvidae krkavcovité
Perisoreus infaustus škriekavec zlovestný  A M
Garrulus glandarius sojka obyčajná  A H
Pica pica straka obyčajná  A H
Nucifraga caryocatactes orešnica perlavá  A H
Pyrrhocorax graculus čavka žltozobá A M
Coloeus monedula kavka tmavá  A H
Corvus frugilegus havran čierny  A H
Corvus corone vrana čierna  A H
Corvus cornix vrana popolavá A H
Corvus corax krkavec čierny A H
Bombycillidae chochláčovité
Bombycilla garrulus chochláč severský  A M
Paridae sýkorkovité
Poecile palustris sýkorka hôrna  A H
Poecile montanus sýkorka čiernohlavá  A H
Periparus ater sýkorka uhliarka A H
Lophophanes cristatus sýkorka chochlatá A H
Parus major sýkorka veľká  A H
Cyanistes caeruleus sýkorka belasá A H
Cyanistes cyanus sýkorka lazúrová A M
Remizidae kúdeľníčkovité
Remiz pendulinus kúdeľníčka lužná  A H
Panuridae fúzatkovité
Panurus biarmicus fúzatka trstinová  A H
Alaudidae škovránkovité
Calandrella brachydactyla škovránka krátkoprstá  A H
Galerida cristata pipíška chochlatá  A H
Lullula arborea škovránik stromový  A H
Alauda arvensis škovránok poľný A H
Eremophila alpestris uškárik vrchovský  A M
Hirundinidae lastovičkovité
Riparia riparia brehuľa hnedá  A H
Hirundo rustica lastovička obyčajná  A H
Delichon urbicum belorítka obyčajná  A H
Cecropis daurica lastovička červenochrbtá  A M
Aegithalidae mlynárkovité
Aegithalos caudatus mlynárka dlhochvostá  A H
Phylloscopidae kolibiarikovité
Phylloscopus trochilus kolibiarik spevavý  A H
Phylloscopus collybita kolibiarik čipčavý  A H
Phylloscopus bonelli kolibiarik horský  A M
Phylloscopus sibilatrix kolibiarik sykavý  A H
Phylloscopus proregulus kolibiarik králikovitý  A M
Phylloscopus inornatus kolibiarik žltkastotemenný  A M
Phylloscopus trochiloides kolibiarik zelený A H
Acrocephalidae trsteniarikovité
Acrocephalus arundinaceus trsteniarik veľký  A H
Acrocephalus melanopogon trsteniarik tamariškový  A H
Acrocephalus paludicola trsteniarik vodný A H
Acrocephalus schoenobaenus trsteniarik malý  A H
Acrocephalus dumetorum trsteniarik krovinový A M
Acrocephalus scirpaceus trsteniarik bahenný  A H
Acrocephalus palustris trsteniarik obyčajný  A H
Iduna pallida sedmohlások bledý A M
Hippolais icterina sedmohlások obyčajný  A H
Megaluridae svrkavcovité
Locustella naevia svrčiak zelenkavý  A H
Locustella fluviatilis svrčiak riečny  A H
Locustella luscinioides svrčiak slávikovitý  A H
Sylviidae penicovité
Sylvia atricapilla penica čiernohlavá  A H
Sylvia borin penica slávikovitá A H
Sylvia nisoria penica jarabá  A H
Sylvia curruca penica popolavá A H
Sylvia communis penica obyčajná  A H
Regulidae králikovité
Regulus ignicapilla králik ohnivohlavý  A H
Regulus regulus králik zlatohlavý  A H
Troglodytidae orieškovité
Troglodytes troglodytes oriešok obyčajný  A H
Sittidae brhlíkovité
Sitta europaea brhlík obyčajný  A H
Tichodromidae murárikovité
Tichodroma muraria murárik červenokrídly  A H
Certhiidae kôrovníkovité
Certhia familiaris kôrovník dlhoprstý A H
Certhia brachydactyla kôrovník krátkoprstý A H
Sturnidae škorcovité
Pastor roseus pastier ružový A H
Sturnus vulgaris škorec obyčajný  A H
Turdidae drozdovité
Turdus torquatus drozd kolohrivec  A H
Turdus merula drozd čierny A H
Turdus pilaris drozd čvíkota  A H
Turdus iliacus drozd červenkavý  A H
Turdus philomelos drozd plavý A H
Turdus viscivorus drozd trskota  A H
Muscicapidae muchárovité
Erithacus rubecula červienka obyčajná  A H
Luscinia svecica slávik modrák  A H
Luscinia luscinia slávik veľký  A H
Luscinia megarhynchos slávik obyčajný  A H
Phoenicurus ochruros žltochvost domový  A H
Phoenicurus phoenicurus žltochvost hôrny  A H
Saxicola rubetra pŕhľaviar červenkastý  A H
Saxicola rubicola pŕhľaviar čiernohlavý A H
Oenanthe oenanthe skaliarik sivý A H
Oenanthe hispanica skaliarik okrový  A M
Oenanthe deserti skaliarik púšťový  A M
Monticola saxatilis skaliar pestrý  A H
Monticola solitarius skaliar modrý  A M
Muscicapa striata muchár sivý  A H
Ficedula hypoleuca muchárik čiernohlavý  A H
Ficedula albicollis muchárik bielokrký  A H
Ficedula parva muchárik malý  A H
Cinclidae vodnárovité
Cinclus cinclus vodnár potočný  A H
Passeridae vrabcovité
Passer domesticus vrabec domový  A H
Passer montanus vrabec poľný A H
Montifringilla nivalis snehárka vrchovská  A M
Prunellidae vrchárkovité
Prunella collaris vrchárka červenkavá  A H
Prunella montanella vrchárka okrová  A M
Prunella modularis vrchárka modrá  A H
Motacillidae trasochvostovité
Motacilla flava trasochvost žltý A H
Motacilla citreola trasochvost žltohlavý A H
Motacilla cinerea trasochvost horský  A H
Motacilla alba trasochvost biely A H
Anthus campestris ľabtuška poľná  A H
Anthus pratensis ľabtuška lúčna  A H
Anthus trivialis ľabtuška hôrna  A H
Anthus cervinus ľabtuška červenohrdlá  A M
Anthus spinoletta ľabtuška vrchovská  A H
Fringillidae pinkovité
Fringilla coelebs pinka obyčajná  A H
Fringilla montifringilla pinka severská (ikavec)  A M
Serinus serinus kanárik poľný  A H
Carduelis chloris zelienka obyčajná A H
Carduelis spinus stehlík čížik  A H
Carduelis carduelis stehlík obyčajný  A H
Carduelis flammea stehlík čečetka  A H
Carduelis hornemanni stehlík polárny  A M
Carduelis flavirostris stehlík horský  A M
Carduelis cannabina stehlík konôpka  A H
Carpodacus erythrinus červenák karmínový  A H
Pinicola enucleator smrečiar krivonosí A M
Loxia curvirostra krivonos smrekový  A H
Loxia leucoptera krivonos bielokrídly  A M
Pyrrhula pyrrhula hýľ obyčajný  A H
Coccothraustes coccothraustes glezg obyčajný  A H
Emberizidae strnádkovité
Emberiza calandra strnádka lúčna A H
Emberiza citrinella strnádka obyčajná  A H
Emberiza cia strnádka cia  A H
Emberiza hortulana strnádka záhradná A H
Emberiza melanocephala strnádka čiernohlavá  A M
Emberiza schoeniclus strnádka trstinová  A H
Calcariidae ostrohárkovité
Calcarius lapponicus ostrohárka severská  A M
Plectrophenax nivalisZoznam druhov kategórie D (nezahrnutý do celkového počtu druhov vtákov SR):


snehuľka severská
A
M
GALLIFORMES HRABAVCE
Phasianidae bažantovité
Meleagris gallopavo morka divá D P
Alectoris graeca kuropta horská D P
Alectoris chukar kuropta čukar D P
Alectoris rufa kuropta červená D P
Syrmaticus reevesii bažant kráľovský D P
ANSERIFORMES ZÚBKOZOBCE
Anatidae kačicovité
Anser indicus hus vrchovská  D U
Chen caerulescens hus snežná D U
Cygnus atratus labuť čierna  D U
Alopochen aegyptiaca húska štíhla D U
Aix sponsa kačička obojková D U
Aix galericulata kačička mandarínska  D U
Bucephala albeola hlaholka malá  D U
Lophodytes cucullatus potápač prilbatý  D U
PHOENICOPTERIFORMES PLAMENIAKY
Phoenicopteridae plameniakovité
Phoenicopterus roseus plameniak ružový D U
PELECANIFORMES VESLONOŽCE a BRODIVCE
Threskiornithidae ibisovité
Threskiornis aethiopicus ibis posvätný D U
FALCONIFORMES SOKOLY
Falconidae sokolovité
Falco biarmicus sokol laner D U
PASSERIFORMES SPEVAVCE
Corvidae krkavcovité
Pyrrhocorax pyrrhocorax čavka červenozobá D U

Zdroje:

Bancík Ľ a kolektív, 1978: Základy poľovníctva. - Príroda, Bratislava.

Beklová M., Pikula J.ml., Pikula J. st., 1997: Ekologické rozšíření volně žijící populace bažanta obecného (Phasianus colchicus) a bažanta královského (Syrmaticus reevesii) v České republice a ve Slovenské republice. Folia venatoria 26-27, s. 121-138.

British Ornithologists' Union, 2009: The British List (The official list of bird species recorded in Great Britain): http://www.bou.org.uk/recbrlst1.html

Danko Š., Darolová A., Krištín A., 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. - Veda, Bratislava.

Demko M., 2010: Zoznam druhov SR: http://www.vtaky.sk/index.php?page=p29

Dudley S. P., Gee M., Kehoe C., Melling, T. M. & BOURC, 2006: The British List: A Checklist of Birds of Britain (7th edition). - Ibis 148: 526-563.

Feriancová-Masárová Z., Kalivodová E., 1993: Charakter ohrozenia vtáčích druhov na Slovensku a návrh Červeného zoznamu. - Tichodroma 6: 187-195.

Gill F., Wright M., 2006: Birds of the World: Recommended English Names. Princeton NJ: Princeton University Press, Version 2.3 generated on 2009-12-19

Gill F., Wright M., 2009: International Ornithological Congress World Bird List (Slovak version 2.3): http://sites.google.com/site/vtakysk/checklists

Karaska D., 1999: 3. správa Slovenskej faunistickej komisie pre ornitológiu. - Tichodroma 11: 245-248.

Karaska D., 2000: 4. správa Slovenskej faunistickej komisie pre ornitológiu. - Tichodroma 13: 259-264.

Karaska D., 2005: 5. správa Slovenskej faunistickej komisie pre ornitológiu. - Tichodroma 17: 117-122.

Sangster G., Collinson J. M., Knox A. G., Parkin D. T., Svensson L., 2010: Taxonomic recommendations for British birds: Sixth report. - Ibis 152, Issue 1: 180-186.

Sangster G., van den Berg A. B., van Loon A. J. & Roselaar C.S., 2009: Dutch avifaunal list: taxonomic changes in 2004–2008. Ardea 97(3): 373–381.

Šrank V., 2006: 6. správa Slovenskej faunistickej komisie pre ornitológiu. - Tichodroma 18: 145-147.

Šrank V., 2007: 7. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. - Tichodroma 19: 163-166.

Šrank V., 2008: 8. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. - Tichodroma 20: 177-179.

Šrank V., 2009: 9. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. - Tichodroma 21

Šrank V., Danko Š., Harvančík S., Karaska D., Krištín A., Topercer J., Trnka A., 2010: najnovšie nepublikované akceptované hlásenia Faunistickej komisie SOS/BirdLife Slovensko.

Trnka A., 1994: Správa Slovenskej faunistickej komisie pre ornitológiu. - Tichodroma 7: 146-148.

Trnka A., 1996: 2. správa Slovenskej faunistickej komisie pre ornitológiu. - Tichodroma 9: 202-205.

Trnka A., Krištín A., Danko Š., Harvančík S., Kocian Ľ., Karaska D., Murin B., 1995: Zoznam vtákov Slovenska. - Tichodroma 8: 7-21.

Vavřík M., FK ČSO, 2004: Seznam ptáků České republiky in Faunistická komise ČR: http://fkcso.sweb.cz

Zbierka zákonov č. 274/2009: Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov: http://www.forestportal.sk/ForestPortal/lesne_hospodarstvo/doc/Zakon_274.pdf

Zbierka zákonov č. 344/2009: Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve: http://www.forestportal.sk/ForestPortal/lesne_hospodarstvo/doc/Vyhlaska_344-2009.pdf

 
   
Advertisement  
   
Today, there have been 0 visitors (1 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=